Bepalingen en voorwaarden van de vereniging Tittmoninger Kasteel- en City Guide

Juridische status van de aannemers en contract

De rechtsverhouding tussen de reisleider[1] en de gastheer of. de klant vindt de gids in de eerste plaats, de afspraken met de gids, deze plaatsing te vullen- en voorwaarden contract, alternatief de wettelijke bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst §§ 611 ff. BGB applicatie.

Voor zover bindende internationale of Europese wettelijke bepalingen, die van toepassing zijn op de contractuele relatie zijn, anders gespecificeerd, van toepassing op de gehele wettelijke, en contractuele relatie met de gids uitsluitend Duits recht.

Het contract voor de rondleiding tussen de opdrachtgever, hierna te noemen de gast en de gids is uitsluitend aan de bemiddeling van de Toeristische Dienst van de stad Tittmoning, door de bevestiging van het bestaan. Het vereist geen specifieke vorm; wordt normaal gedaan in het schrijven, maar. Er zijn de overeenkomsten, aangevuld met deze Algemene Voorwaarden, toepassing.

Contract, Groep Klantenservice

Met zijn schriftelijke of mondelinge reservering, de gast heeft een opdracht voor diensten ingevolge 611ff § concluderen. BGB binding aan. Het contract met de rondleiding wordt schriftelijk bevestigd door de VVV van de stad Tittmoning gesloten.

Met schriftelijke of mondelinge boek de rondleiding van de gast akkoord met de algemene voorwaarden voor het boeken van rondleidingen. De GTC staat onder www.tittmoning-guides.de kosten.

Als de boeken bijvoorbeeld, door een derde partij aangewezen als Group Client, Zo, een instelling of een onderneming (Private Gruppe, Community College, School klasse, Club, Busmaatschappijen, Touroperators, Incentive- verdachte Event Agency, Travel Agency), dus de laatste als enige hoofdaannemer, als onderdeel van de mediation orde van de gids, als onderdeel van het dienstencontract, tenzij uitdrukkelijk optreedt nadat de overeenkomsten als een wettelijke vertegenwoordiger van de latere deelnemers. De zakelijke klant zal in dat geval de volledig aansprakelijk voor de betaling van de overeengekomen vergoeding of enige annuleringskosten.

Wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat de groep-client maken van de boeking als een wettelijke vertegenwoordiger van de latere deelnemers, Hij zal persoonsgegevens later voor alle verplichtingen van de deelnemers, voor zover hij deze verplichting door een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring accepteert.

De reservering is geldig voor de groep programma's voor de hele groep en die voortvloeien uit de boekingsvereisten. De reservering is bindend, Zodra de bestelde begeleiding schriftelijk, per fax, is via e-mail of mondeling bevestigd.

Diensten en de vervanging van de titel

Diensten te worden verstrekt door de gids bestaat uit de uitvoering van de begeleiding volgens de service beschrijving en eventuele aanvullende afspraken.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de prestatie van de niet geleid door een specifieke gids verschuldigde.

Zelfs in het geval van de aanwijzing of uitdrukkelijke overeenkomst om een ​​bepaalde persoon van de gids, het is aan het kasteel Tittmoninger- en stad leiders e.V. Onderwerp, dit bij een dwingende reden voorkomen (in het bijzonder als gevolg van ziekte) te vervangen door andere geschikte geleidingen.

De omvang van de verschuldigde prestatie resultaten van de service beschrijving en eventuele aanvullende afspraken. Informatie en garanties van derden, (bijzonder reisbureaus, Vestigingen, Carriers) de omvang van de contractuele diensten, die in strijd zijn met de specificaties of de gemaakte afspraken met de gids zijn, zijn niet bindend voor de gids.

Wijzigingen of aanvullingen op de contractueel aangeboden diensten voor en tijdens ontkennen de gids met de gids met de toestemming van de vertegenwoordigers van de groep in het kader van de ruimtelijke en temporele mogelijkheden.

Veranderingen in essentiële diensten, afwijken van de overeengekomen inhoud van het contract, die na het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk is geworden (in het bijzonder, veranderingen in het schema van de tour) en werden niet veroorzaakt door de gids te kwader trouw, toegestaan, op voorwaarde dat de wijzigingen niet substantieel zijn en hebben geen invloed op de algehele karakter van de leiding.
Informatie over de duur van de gidsen zijn bij benadering.

De rondleidingen vinden plaats in alle weersomstandigheden. Indien nodig kan door individuele regeling alternatief worden overeengekomen.

Maximum aantal deelnemers

Een minimum aantal gidsen zijn er niet.
De maximale groepsgrootte voor rondleidingen te voet is 25 Personen per gids. Van 26 De deelnemers zullen een tweede gids nodig. De maximale groepsgrootte voor rondleidingen op de fiets is 15 Mensen.
Van 16 Mensen nodig een tweede gids.

Bij overschrijding van de opgegeven maximale groepsgrootte per extra deelnemer aan een toeslag van 4,00 Verhoogde €.

Educatieve rondleidingen voor een maximum geldt. Aantal deelnemers 25 Personen of. een klasse bovendien maximale 2 Companion.

Prijzen en betalingen

De toepasselijke netto beheervergoedingen kan onder www.tittmoning-guides.de/Führungen zichtbaar. Voor zover anders is overeengekomen daarvan een andere vergoeding met de gids of de Toeristische Dienst van de stad Tittmoning, heeft deze individuele overeenkomst voorrang.

De vergoeding wordt gegeven aan de geleiders in de oorspronkelijk overeengekomen bedrag in contanten tegen ontvangstbewijs. Voor elk van haar gidsen de heimelijke vergoeding toekomt apart. Na dit overleg kan ook vooraf worden betaald.

Cheques en creditcards worden niet geaccepteerd. Als munt is alleen de Euro.

De kosten zijn exclusief BTW, omdat de gidsen meestal kleine bedrijven volgens § 19 Wet op de Omzetbelasting werkt.

De vergoeding omvat alle kosten.

Toegangskaarten voor musea, Eten kost en transportkosten door openbare of particuliere vervoer worden alleen opgenomen in de overeengekomen prijs, indien deze uitdrukkelijk worden vermeld als rondleiding diensten of extra overeengekomen.

Neem een ​​rondleiding op verzoek van de opdrachtgever langer dan oorspronkelijk overeengekomen, verhoogde de vergoeding met hetzelfde bedrag.

De Factuur bij het inschakelen meerdere gidsen via de VVV van de stad Tittmoning namens de gemedieerde gids met alle noodzakelijke gegevens. De gidsen verwachten zelfs van.

Annulering, Umbestellung, Vertragingen, Het niet-gebruik van de diensten

Of door de gast. Opdrachtgever kan de rondleiding door de dag voor annuleren of Umbestellung (16.00 Klok), op zaterdag en zondag tot en met donderdag 16.00 Klok, door vooruit prepaid op schema.
De annulering / Umbestellung is mogelijk via de telefoon, schriftelijk, per fax of via e-mail, an de Tourist- Informatie der Stadt Tittmoning. De betreffende gegevens staan ​​vermeld in de reserveringsbevestiging.
In geval van late annulering van de reservering, een annuleringskosten van 100% vroeg de gids vergoeding in overeenstemming met de overeengekomen uitvoeringsperiode rekening. Behalve bij overmacht.

In geval van vertraging van de klantgroep wordt gevraagd, tenminste 60 Houd minuten voor de tour de gids op de opgegeven mobiele nummer of de VVV van de stad Tittmoning. De gids kan de vergadering een half uur na de afgesproken tijd vertrekken, op voorwaarde dat er geen verdere kennisgeving.

Bij vertraging, tijdelijke of data verandering op korte termijn niet kan worden gegarandeerd, dat de rondleiding in volle kan worden gedragen of. behoudt de gids voor, de gids dienovereenkomstig te korten. De gids kan weigeren om de start van de tour uit te stellen, als de vertraging is objectief onmogelijk of onredelijk, met name wanneer de gidsen of andere dwingende termijn van de gids niet kan worden voldaan.

Als de gast of. de opdrachtgever de overeengekomen diensten, zonder dat dit aan de reisleider, geheel of gedeeltelijk in conclusie, hoewel de gids klaar is om de dienst te verlenen en in staat, het totale bedrag van de gids zal in rekening worden gebracht of. Er bestaat geen recht op restitutie van reeds gedane betalingen.

Annulering door de reisleider

De gids kan in de volgende gevallen de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen:

  • met overmacht,
  • als de client of de deelnemer / in een groep klanten de prestaties van de geleide, ondanks een waarschuwing, ernstige verstoring of indien hij overtreedt het contract zodanig, dat de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is,
  • indien de gast of klant niet voldoet aan de overeengekomen voorwaarden.

Aansprakelijkheid van de gids

De gids is niet aansprakelijk voor diensten, Handelen of nalaten van de horeca, Faciliteiten, Makers van bezienswaardigheden of andere aanbiedingen, te bezoeken als onderdeel van het leiderschap, tenzij, dat een opzettelijke of grof nalatig plichtsverzuim door de gids was voor het ontstaan ​​van de schade heeft veroorzaakt of causaal.

De gids is slechts aansprakelijk voor schade, op basis van een opzet of grove nalatigheid contractbreuk door de gids zelf of door zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor schade als gevolg van het verlies van het leven, lichaam of gezondheid, op basis van een nalatig plichtsverzuim door de reisleider of een opzettelijke of nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gids.

De aansprakelijkheid van de gids heeft uitsluitend betrekking op de naleving van de overeengekomen omvang en is beperkt tot het bedrag van de verzekering dekking onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering hieronder genoemde, en schade aan eigendommen verzekering.

Bij kinderen- en gidsen jeugd aanvaardt geen verplichting tot toezicht van Tourist Guides; Escorts vereist.

De gids wordt beschermd door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en materiële schade verzekering door de Federatie van de Toeristische Gidsen in Duitsland BVGD. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is genomen bij de Generali Versicherung AG, 81731 München. Gedetailleerde informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, kunt u terecht op www.bvgd.org.

Verplichting tot samenwerking

Opdrachtgever / Afnemer is verplicht, bijdragen tot de verwezenlijking van het overeengekomen contract en eventueel. Schade of. Om interferentie te voorkomen.
In het bijzonder, is de gast verplicht of. Groepstoezichthouder, de gids in de tijd voor de gids aan-management gerelateerde functies van de groep (z.B. Wandelen, Seh- en staande handicap, etc.) punt. Indien een dergelijke kennisgeving wordt weggelaten of. alleen plaatsvindt aan het begin van de gids, wordt een deel van de gids geen aansprakelijkheid voor eventuele. taken noodzakelijke prestatie beperkingen.
De gast of. Groepstoezichthouder, onmiddellijk alle gebreken aan de tour te melden en afgesproken prestaties over de gids en om schadeloosstelling te eisen. Elke van gebrekkige of onvolledige nakoming van de gids schuldvorderingen die voortvloeien niet alleen goed is voor, Als deze klacht is zonder schuld.

Of om af te breken. na aanvang van de reis of de gasten een rondleiding te beëindigen. de groep representatief is alleen recht, indien de uitvoering van de gids is aanzienlijk gebrekkig en deze tekortkomingen niet zijn verholpen, ondanks de juiste klacht. In geval van annulering of ongerechtvaardigde. Een ontslag is niet gerechtigd om een ​​terugbetaling.

Bustochten kan in bussen worden uitgevoerd met werkende microfoon en gids zetel. Overigens geldt voor de gast recht, weigeren het bevel tot voortzetting van zijn schadeclaim.

Toegankelijkheid van de lokale attracties en hun speciale regels

De reisleider heeft geen invloed op de algehele toegankelijkheid van musea en openbare gebouwen, bijzondere kerken op zondag- en feestdagen of. met gebeurtenissen die plaatsvinden.

Foto's, Film- en video-opnamen

Foto's, Film- en video-opnamen van de gids zijn onderworpen aan voorafgaand overleg met de betrokken reisleider toegestaan.

Alle tours zijn eigendom van de respectievelijke gids en auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van opgenomen begeleiding bericht is dus niet-ontvankelijk.

Beperking

Contractuele aanspraken van de gast of. groep van de belangrijkste tegen de reisleider van een blessure aan het leven, lichaam of de gezondheid, met inbegrip van vorderingen uit overeenkomst voor pijn en lijden, de schuld aan hun plichtsverzuim of een opzettelijke of nalatige schending van haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, vervallen in drie jaar. Dit geldt ook voor vorderingen tot vergoeding van andere schade, gebaseerd op een grof nalatig plichtsverzuim door de reisleider of een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door hun wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.
Alle overige contractuele vorderingen vervallen een jaar. De verjaringstermijn begint aan het eind van het jaar, waarin de aanspraak is ontstaan.

Privacybeleid

De gast of. Groep vertegenwoordiger instemt, dat de voorwaarde voor de afwikkeling van de overeengekomen dienstverlening of gegevens blijven de gids. worden gebruikt voor de klantenservice van de toeristische informatie over de stad Tittmoning. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt in overeenstemming met de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Scheidbaarheid

De eventuele ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen of. van het contract totaal resultaat.

Bevoegdheid

Bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortkomen uit of in verband met de gids contract is, Voor zover toegestaan ​​door de wet, Traunstein.

Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden zijn met onmiddellijke ingang.

Tittmoning, 01.12.2014

[1] De term verwijst naar de vrouwelijke en mannelijke geslacht gidsen